Innovation Accelerator

Общи условия за ползване

Въведение

В случай, че сте потребител на уебсайта https://innovationaccelerator.bg/, моля прочетете внимателно настоящите общи условия и в случай, че имате въпроси, препоръчително е да осъществявите на контакт със собственика на интернет страницата (“Иновейшън Акселерейтър България” АД). Също така, ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

Дефиниции

Долупосочените термини, използвани в настоящия документ, ще имат следните значения:

1. „Уебсайта“ – притежаваният от “Иновейшън Акселерейтър България” АД уебсайт: https://innovationaccelerator.bg/;

2. „Дружеството“ – “Иновейшън Акселерейтър България” АД, с ЕИК 205457880

3. „ЗКФН“ – Закон за комисията за финансов надзор;

4. „Обществената поръчка“ – обществена поръчка с възложител „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ (наричано за краткост „Фонд на фондовете“), вследствие на участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро“. Повече информация за обществената поръчка може да бъде открита в секция „Профил на купувача“ на уебсайта на Фонд на фондовете – http://www.fmfib.bg/bg/buyer.

Собственост

Настоящият уебсайт е собственост на фирма “Иновейшън Акселерейтър България” АД, с ЕИК 205457880. Дружеството е регистрирано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН като „лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и осъществява дейност под надзора на Комисия за финансов надзор на Република България. Дружеството е изпълнител на обществена поръчка с възложител Фонд на Фондовете.

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Младост“, бул. Цариградско шосе, София Тех Парк, сграда Лабораторен комплекс № 111, ет. 1

Имейл адрес: leona@innovationaccelerator.bg

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на “Иновейшън Акселерейтър България” АД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

На потребителите на уебсайта е предоставена възможност да попълнят формуляри за кандидатстване за финансиране на малки или средни предприятия чрез инвестиции, управлявани от страна на Дружеството. Попълването на съответните формуляри има за цел да предостави на Дружеството минимално необходимата първоначална информация за кандидатстващите предприятията относно съответствието им с изискванията, определени с Обществената поръчка. Изпращането на попълнен формуляр от кандидат за инвестиция и приемането на съответния формуляр от Дружеството не обвързва по никакъв начин “Иновейшън Акселерейтър България” АД да извърши инвестиция в предприятието на съответния кандидат.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с “Иновейшън Акселерейтър България” АД.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска, при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към https://innovationaccelerator.bg/ – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта https://innovationaccelerator.bg/, без изричното писмено съгласие на “Иновейшън Акселерейтър България” АД, независимо дали е посочен източникът, или е поставен линк към него.

Всяко подобно действие може да бъде преследвано от “Иновейшън Акселерейтър България” АД по съдебен път.

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им “Иновейшън Акселерейтър България” АД или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Поставянето на линкове към материали в https://innovationaccelerator.bg/ е свободно.

“Иновейшън Акселерейтър България” АД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

“Иновейшън Акселерейтър България” АД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възжността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

“Иновейшън Акселерейтър България” АД не носи отговорност за евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание.

“Иновейшън Акселерейтър България” АД, когато откаже да инвестира в определено предприятие, не носи отговорност за евентуални вреди, възникнали, или свързани с попълването и подаването на формуляри от страна на кандидати за инвестиции, без значение дали съответният формуляр е изпратен и получен чрез Уебсайта или по какъвто и да било друг начин.

Конфиденциалност

Вашата лична сфера и е важна за нас. Като администратор на лични данни, ние се грижим за спазването на разпоредбите във връзка със защита на данните и най-вече на европейския Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), който влезе в сила от 25 май 2018 г. и на съответното приложимо българско законодателство.

Нашите компютърни системи са защитени срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки.

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на формата за контакт лични данни. Вижте повече за обработката и защитата на личните си данни в нашата Политика за поверителност.

Обезщетения

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него, представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

27.03.2019 г., гр. София