Innovation Accelerator
We invest only in good people

За нас

Иновейшън Акселерейтър България е инвестиционен фонд за дялов и рисков капитал от 15.6 млн. eвро, финансиран от Фонд мениджър на финансови инструменти в България и частен капитал, с мандат да предоставят достъп до дялово и квази-дялово финансиране на български стартиращи компании.

Визията ни е да се фокусираме върху ключови сектори с висок приоритет в местната икономика с потенциал за подривни устойчиви иновации – здравеопазване, образование, грижа за възрастните, транспорт и логистика, дигитализация – и подкрепа за трансформирането им, чрез професионално управление на иновациите в компании с бърз темп на развитие. Наша основна цел е постепенното позициониране на България като лидер в областта на иновациите.

Кандидатствай Прочетете инструкциите тук

Екипът

Оперативен екип

Надзорен съвет

Управляващи партньори

1

Инвестиционна политика

Нашият подход към инвестирането в компании включва:

Инвестиционни критерии

 • Новоосновани български предприятия с потенциал да завоюват водеща пазарна позиция в своите сегменти и които създават добавена стойност за страната;
 • Проекти в начална фаза на развитие, които притежават собствена иновация в технология, процес на предлагане, патент за продукт;
 • Стремеж към или създадено устойчиво конкурентно предимство на глобално ниво (бранд, иновация, уникален продукт / услуга, ‘ноу-хау’)
 • Продукт или подход, които безспорно резултират в подобряване начина на живот в България

Секторен профил

 • Индустрии: Здравеопазване, Грижа за възрастните, Образование, Транспорт и логистика, Медиен и корпоративен софтуер, Лека промишленост и др;
 • Валидиран подход в ключовите сектори за фонда;
 • Сектори, привлекателни за чуждестранни инвестиции в България;
 • Сектори с бърз потенциал за ръст и сравнително нисък риск, при настъпване на нова финансова криза;
 • Сектори с потенциал за структурна промяна и иновации или пазарна консолидация;
 • Успешен бизнес модел, който гарантира ръст и рентабилност;
 • Ясна стратегия, бързо разрастване и потенциал за интернационализация;
 • Потенциал за топ 3 в сегмента.

Управленски критерии

 • Безукорна професионална репутация;
 • Съ-основатели с предходен опит в индустрията и със стартиращи компании
 • Познаване на индустрията и мрежа от контакти в нея;
 • Стремеж за високи търговски постижения;
 • Да предоставя възможност за бързи “изходи”;
 • Предпочитание за “изход” от инвестицията в рамките на 3 до 5 години.
Кандидатствай

Партньори

Настоящата публикация е създадена с подкрепата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020. Съдържанието на тази публикация изразява единствено позицията на "Иновейшън Акселерейтър България" АД и по никакъв начин не отразява позицията на Фонд мениджър на финансови инструменти България, Европейския съюз или правителството на РБ.